klik hier voor Privacy policy Nederland

Privacy policy België

Standaard EU-privacybeleid voor de Atos Medical Group

Dit beleid verklaart de wijze waarop Atos Medical BVBA uw persoonlijke gegevens verwerkt en wat wij doen om uw gegevens te beschermen en om uw recht op privacy zo goed mogelijk te respecteren. Wij krijgen uw persoonlijke gegevens via onze communicatie en interactie met u, van gezondheidswerkers, zorgorganisaties, werknemers en van andere bronnen.

Verantwoordelijkheid voor gegevens

Wij evalueren continu of uw rechten het risico lopen om negatief te worden beïnvloed door onze activiteiten ten aanzien van de gegevensverwerking. Wij geven speciale aandacht aan het risico op discriminatie, identiteitsdiefstal of fraude, financieel verlies, reputatieschade, en aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wanneer het nodig is dat wij uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, voeren wij altijd een grondige impactbeoordeling inzake gegevensbescherming uit om eventuele hoge risico’s voor uw rechten en vrijheden aan het licht te brengen. Wij voeren de impactbeoordeling uit voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Contactinformatie

Atos Medical BVBA fungeert als gegevensbeheerder en voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake bescherming van persoonlijke gegevens. Neem gerust contact met ons op, als u informatie nodig hebt over de gegevensverwerking bij Atos Medical BVBA:

Adres:
Pastoor Cooremansstraat 2
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
1702 Dilbeek
Tel. +32 22 18 5550

Bedrijfsregistratienummer: BE0870179971
E-mail: fg@lumengroup.nl
Website: www.atosmedical.be

Vind uw lokale functionaris gegevensbescherming op onze website.

Eerlijke en transparante verwerking van persoonlijke gegevens

Wij brengen u op de hoogte van de verwerking van uw gegevens en het doeleinde van de verwerking op het moment dat u ons de gegevens verstrekt. Als de gegevens van derde partijen afkomstig zijn, zoals leveranciers, overheidsinstanties, beroepskrachten in de gezondheidszorg of zakenpartners, brengen wij u binnen 10 dagen na ontvangst van uw persoonlijke gegevens op de hoogte. Wij lichten u ook in over het doeleinde van de verwerking, waarvoor de gegevens worden verzameld, maar ook over de wettelijke basis voor het verzamelen van uw gegevens.

Gegevenstypen

De gegevenstypen die wij verwerken zijn onder meer:

 • Contactinformatie, bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, klant-id
 • Contactinformatie van de zorgverlener, familie of wettelijke voogden die u vertegenwoordigen
 • Product gerelateerde gegevens, waaronder gegevens over aankoop en gebruik van producten en diensten, en deelname aan evenementen van Atos Medical BVBA
 • Verzekering gerelateerde informatie
 • Burgerservicenummer
 • Gevoelige gezondheid gerelateerde informatie.
 • Aanvullende informatie die is gedeeld met vertegenwoordigers van Atos Medical BVBA tijdens bijeenkomsten, enquêtes en telefoongesprekken, bijvoorbeeld tevredenheid over producten, voorkeuren enz.

In sommige gevallen moeten wij uw persoonlijke gegevens combineren met gegevens de van andere partijen zijn verkregen, bijvoorbeeld van ziekenhuizen en gezondheidswerkers.

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden of voor andere specifieke, wettelijke doeleinden. Deze hebben wij nodig in de volgende situaties:

 • Beantwoording van uw vragen over producten, evenementen en diensten
 • Voldoening aan uw aanvraag van producten en diensten
 • Voldoening aan een bestelling of recept van uw gezondheidswerker
 • Verbetering van onze producten en diensten
 • Aanpassingen in onze communicatie met u
 • Beheer van uw relatie met ons
 • Bij marketing- en PR-activiteiten, bijvoorbeeld u inlichten over nieuwe producten of toekomstige evenementen

Relevante en noodzakelijke persoonlijke gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die relevant adequaat en noodzakelijk zijn om de specifieke doeleinden zoals hierboven gedefinieerd te vervullen. Voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, beoordelen we of we de hoeveelheid verzamelde gegeven kunnen beperken en of bepaalde soorten gegevens kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Persoonlijke gegevens bijwerken

Wij houden continu toezicht op uw gegevens en werken deze bij ter verzekering van de nauwkeurigheid van de gegevens. Onze diensten zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid van uw gegevens, en daarom vragen wij u om ons op de hoogte te houden van relevante wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg de bovenstaande contactinformatie of neem contact op met uw lokale Atos Medical vertegenwoordiger als u ons wilt inlichten over wijzigingen in uw gegevens. Ter verzekering van de gegevenskwaliteit beschikken wij over interne procedures voor het toezicht en de opslag van uw persoonlijke gegevens.

Opslag en verwijdering van persoonlijke gegevens

We voldoen aan de wetgeving die minimum- of maximumvereisten stelt aan de opslag van de gegevens. Waar wettelijke vereisten niet van toepassing zijn, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens oorspronkelijk hebben verzameld, verwerkt en opgeslagen. We verwijderen dus alle gegevens over u acht jaar na uw laatste verbintenis met ons.

Geïnformeerde toestemming en andere rechtsgronden

We verkrijgen uw geïnformeerde toestemming voorafgaand aan het verwerken van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden of informeren u over de wettelijke basis voor en ons legitieme belang bij het verwerken van uw gegevens.

Toestemming is vrijwillig en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Gebruik de eerdergenoemde contactinformatie of neem contact op met uw lokale Atos Medical vertegenwoordiger voor meer informatie, of als u uw toestemming wilt intrekken.

Als wij uw gegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens werden verkregen, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doeleinde en u om toestemming vragen voordat deze verder worden verwerkt. Als de wettelijke basis voor de verwerking wordt gewijzigd, zullen wij u tevens daarvan op de hoogte brengen.

Wanneer onze producten of diensten vereisen dat de persoonlijke gegevens van een kind worden verwerkt, zullen wij de ouders of voogd van het kind om geïnformeerde toestemming vragen. Wij doen ons best om te verifiëren dat de toestemming is gegevens door een ouder die voogdijschap heeft over het kind.

De verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden kan bij wet zijn bepaald. In dat geval dient de wetgeving als rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. Het type en de hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn om een contract of een andere wettelijk gegevensrechtenverplichting na te komen. In andere situaties dient ons legitieme zakelijke belang bij het verwerken van uw gegevens als rechtsgrond voor onze verwerkingsactiviteiten.

Als de rechtsgrond voor de verwerking verandert, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derde partijen

We kunnen uw gegevens delen met derden, waaronder zakenpartners, distributeurs, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, ziekenhuizen en andere gezondheidsdiensten, als dit nodig is om u onze producten en diensten te leveren, en om te voldoen aan de wettelijke vereisten in uw land.

In sommige situaties zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken aan overheidsinstanties of verzekeringsmaatschappijen,

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden voor marketingdoeleinden, als we uw toestemming hebben en u informatie hebben verstrekt over het geplande gebruik van uw gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensuitwisseling of uw toestemming intrekken.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen

Atos Medical levert producten en diensten aan klanten in vele landen over de hele wereld. Als onderdeel van onze gedigitaliseerde communicatie binnen de Atos Medical Group, en met onze leveranciers en zakenpartners, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen, inclusief landen buiten de EU. Bij het doorgeven van gegevens aan partners in derde landen buiten de EU, zullen we zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de ontvangers in overeenstemming met de normen van dit beleid en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. We eisen van onze zakenpartners dat ze veiligheidsmaatregelen treffen met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en de verantwoordelijkheid om uw rechten te respecteren.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben procedures ingesteld voor de beveiliging van gegevens, waaronder richtlijnen en maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of aanpassingen, maar ook tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang. Ten aanzien van ons bevoegde personeel, dat de persoonlijke gegevens verwerkt, handhaven wij procedures voor de toegangsrechten tot die gegevens. Wij houden toezicht op de feitelijke toegang via een logboekregistratie en controlemaatregelen. We maken voortdurend back-ups van onze gegevens om gegevensverlies te voorkomen en passen versleutelingstechnieken toe om de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

Bij een beveiligingslek waardoor het waarschijnlijk is dat u aan een hoog risico wordt blootgesteld van discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of een ander aanzienlijk nadeel, zullen wij u onverwijld op de hoogte brengen van het gegevenslek.

Gegevensrechten

U hebt het recht om informatie in te winnen wat betreft het type gegevens dat wij over u verwerken, de gegevensbron en het doeleinde van de verwerking. Het recht op toegang omvat informatie over de beoogde periode waarin we uw gegevens willen opslaan en aan wie uw gegevens worden overgedragen in Europe en in het buitenland. Als u van mening bent dat de door ons verwerkte gegevens over u onnauwkeurig zijn, hebt u het recht om deze te laten rectificeren. U dient contact met ons op te nemen, aan te geven wat de onnauwkeurigheden zijn en hoe u deze wilt hebben gerectificeerd. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en u kunt bezwaar maken tegen het delen en verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Gebruik de eerdergenoemde contactinformatie om bezwaar te maken. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken. Als u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens wilt claimen, ontvangt u uw persoonlijke gegevens in een standaard en algemeen gebruikte opmaak. De gegevens die onder het recht van overdraagbaarheid van gegevens vallen, zijn gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld en gegevens die wij met uw toestemming van andere bronnen hebben gekregen. Bij uw verzoek om toegang tot uw gegevens, de rectificatie of het uitwissen van uw gegevens of bij een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zullen wij onderzoeken of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Vervolgens zullen wij onverwijld, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Raadpleeg de eerdergenoemde contactinformatie als u gebruik wilt maken van uw gegevensrechten.

Klachten

Als u incorrecte of onwettige gegevensbehandeling ervaart, kunt u contact opnemen met Atos Medical BVBA op de eerder genoemde contact informatie. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling via Atos Medical BVBA, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij AFMPS, zie website hhtps://www.afmps.be/fr/plaintes ter attendie van:

Administrateur général AFMPS
Bâtiment Eurostation, bloc 2
Place Victor Horta, 40/40
1060 Bruxelles

Delen